- Volvo ( ). . . 8749
[8749]
  • - Volvo AB Volvo Group Volvo Trademark Holding AB
  • - Volvo - , .
  • (), : 590190250
  • (), : 590190250
  • 3-
  • - Volvo